kapitoly štátneho rozpočtu


Preferovaný termín: kapitoly štátneho rozpočtu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2020

Legálna definícia: Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, h) Slovenskej akadémie vied, i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, j) ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, k) Slovenskej informačnej služby, l) Všeobecnej pokladničnej správy, m) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Organizačné usporiadanie kapitol je uvedené v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.
Legálne zdroje: 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9
Použitie v iných právnych predpisoch: 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
468/2019 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne