autentifikácia


Preferovaný termín: autentifikácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2020

Legálna definícia: Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.
Legálne zdroje: 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 17
Použitie v iných právnych predpisoch: 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
215/2019 Z. z. - Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
153/2013 Z. z. - Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne