zahraničná platobná inštitúcia


Preferovaný termín: zahraničná platobná inštitúcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2020

Legálna definícia: Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo. Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze; všetky pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadené v Slovenskej republike zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
Legálne zdroje: 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 22
Použitie v iných právnych predpisoch: 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne