zahraničný subjekt kolektívneho investovania


Preferovaný termín: zahraničný subjekt kolektívneho investovania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2020

Legálna definícia: Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je a) zahraničný podielový fond, b) zahraničný investičný fond, c) iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
Legálne zdroje: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní § 4 ods. 8
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne