finančné riaditeľstvo


Preferovaný termín: finančné riaditeľstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Legálna definícia: Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií a je a) služobným úradom príslušníkov finančnej správy, b) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „zamestnanec finančného riaditeľstva“), c) služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu. Finančné riaditeľstvo plní úlohy uvedené v § 4 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
Legálne zdroje: 35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 4
Použitie v iných právnych predpisoch: 35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne