zahraničný investičný fond


Preferovaný termín: zahraničný investičný fond
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: Zahraničný investičný fond je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničný investičný fond môže byť spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo môže byť samospravovaný.
Legálne zdroje: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní § 4 ods. 7
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne