zahraničný podielový fond


Preferovaný termín: zahraničný podielový fond
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: Zahraničný podielový fond je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
Legálne zdroje: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní § 4 ods. 6
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne