bankový obchod


Preferovaný termín: bankový obchod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Bankovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a jej klientom a akékoľvek operácie súvisiace s bankovými činnosťami vrátane nakladania s vkladmi.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 písm. i)
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne