banková informácia


Preferovaný termín: banková informácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: Bankovou informáciou sa na účely tohto zákona rozumie informácia týkajúca sa klienta banky, ktorú má banka o ňom a získala ju pri výkone alebo v súvislosti s výkonom bankových činností a ktorá sa poskytuje na základe súhlasu klienta.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 písm. j)
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne