bankové tajomstvo


Preferovaný termín: bankové tajomstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Legálna definícia: Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 91
Doktrinálna definícia: Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a o stavoch vkladov.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009, ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Coty Germany GmbH proti Stadtsparkasse Magdeburg zo 16. júla 2015, č. konania C‑580/13
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci X a E. H. A. Passenheim-van Schoot proti Staatssecretaris van Financiën z 11. júna 2009, č. konania C‑155/08 a C‑157/08
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne