hospodárnosť


Preferovaný termín: hospodárnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2016

Legálna definícia: Vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.
Legálne zdroje: 357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Pod pojmom hospodárnosť treba rozumieť minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Použitie v iných právnych predpisoch: 343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
540/2007 Z. z. - Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne