bežný účet


Preferovaný termín: bežný účet
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Doktrinálna definícia: Druh bankového účtu na ktorý možno po splnení jednoduchých podmienok vkladať bežne peňažné prostriedky a jednoducho ich z neho aj vyberať, resp. prevádzať a to aj bezhotovostnou formou. Predstavuje krátkodobý vklad na požiadanie, je nízko úročený.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne