finančné riadenie


Preferovaný termín: finančné riadenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.01.2016

Legálna definícia: Súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií.
Legálne zdroje: 357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Finančným riadením je súhrn postupov orgánu verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, použití, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Použitie v iných právnych predpisoch: 292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne