inkaso


Preferovaný termín: inkaso
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.10.2018

Legálna definícia: Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním udeleného príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa; inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso.
Legálne zdroje: 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 12
Doktrinálna definícia: Všeobecne pojem, ktorý označuje prijímanie peňazí na úhradu splatných pohľadávok. Uskutočňuje sa bezhotovostne (prevodom z účtu oprávneného na účet povinného) alebo hotovostným spôsobom (zloženie peňažných prostriedkov u oprávnenej osoby v pokladnici alebo platenie poštovou poukážkou).
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne