finančná kontrola


Preferovaný termín: finančná kontrola
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.09.2019

Legálna definícia: Súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.
Legálne zdroje: 357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Právom regulovaná, sofistikovaná, cielená, plánovaná a špecializovaná činnosť osobitných orgánov, upriamená na zistenie, zdokumentovanie a vyhodnotenie predpokladaného stavu verejných financií a ostatných spoločenských vzťahov hmotnej a procesnej povahy s nimi súvisiacich v porovnaní s ich zisteným skutočným stavom, ako aj činnosť zameranú na vykonanie a vynútenie opatrení, určených na dosiahnutie ich súladu.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2.
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Harabin proti Slovenskej republike z 20. novembra 2012 k sťažnosti č. 58688/11
Použitie v iných právnych predpisoch: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne