faktúra


Preferovaný termín: faktúra
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.10.2018

Legálna definícia: Na účely tohto zákona faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,
Legálne zdroje: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty § 71 ods. 1 písm. a)
Doktrinálna definícia: Písomný záznam vyhotovený na predtlačenom formulári dokladujúci účtovne i daňovo-právne určitý výmenný vzťah a s ním súvisiaci finančný vzťah medzi dvoma osobami (právnymi subjektmi). Musí spĺňať predpísané obsahové i formálne náležitosti a plniť aj iné funkcie.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 1MObdoV/2/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. augusta 2009, sp. zn. 3 Sžf 81/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. septembra 2012, sp. zn. 7 M Cdo 15/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. mája 2013, sp. zn. 1Obo 110/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách
307/2016 Z. z. - Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne