emisná banka


Preferovaný termín: emisná banka
Alternatívne termíny: centrálna banka
ústredná banka
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Doktrinálna definícia: Je to ústredná peňažná inštitúcia štátu, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie stability cien, ochrana a stabilita meny a vydávanie zákonných platidiel (emisia).
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne