dovoz


Preferovaný termín: dovoz
Alternatívne termíny: import
Dátum poslednej zmeny: 04.10.2018

Legálna definícia: Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty § 12
Doktrinálna definícia: Jednosmerný prechod tovaru a služieb cez štátnu hranicu z cudzozemska do tuzemska, teda z územia iného štátu na územie Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. augusta 2009, sp. zn. 3 Sžf 81/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
362/2011 Z. z. - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne