daň


Preferovaný termín: daň
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Legálna definícia: Daňou sa rozumie daň podľa osobitných predpisov, vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
Legálne zdroje: 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Peňažné plnenie (platba) nenávratného charakteru, ktoré je ukladané zákonom alebo na základe zákona za účelom úhrady štátnych alebo iných verejných platieb a to spravidla vo vopred určenej výške a s vopred stanoveným termínom splatnosti.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. februára 2012, sp. zn. 5Sžf/68/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. februára 2008, sp. zn. 3 Sžf 42/2007
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Asparuchovo Lake Investment Company OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite z 3. septembra 2015, č. konania C‑463/14
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Les Jardins de Jouvence SCRL proti Belgickému kráľovstvu z 21. januára 2016, č. konania C‑335/14
Použitie v iných právnych predpisoch: 582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
361/2014 Z. z. - Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne