bankové povolenie


Preferovaný termín: bankové povolenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu vydané na vykonávanie bankových činností uvedených v odseku 2 v rozsahu a za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 3
Doktrinálna definícia: Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu vydané na vykonávanie bankových činností v rozsahu a za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi. O udelení bankového povolenia rozhoduje podľa zákona o bankách NBS.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne