zabezpečené dlhopisy


Preferovaný termín: zabezpečené dlhopisy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.08.2018

Legálna definícia: Zabezpečeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ručí ručiteľ, alebo dlhopis, pri ktorom je jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu inak zabezpečené.
Legálne zdroje: 530/1990 Zb. - Zákon o dlhopisoch § 20b
Doktrinálna definícia: Zabezpečené dlhopisy sú dlhopisy, pri ktorých za ich splatenie alebo vyplatenie výnosu ručí ručiteľ alebo dlhopisy, pri ktorých je splatenie alebo vyplatenie výnosu inak zabezpečené.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/1990 Zb. - Zákon o dlhopisoch
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2013 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne