cestovný šek


Preferovaný termín: cestovný šek
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.08.2018

Legálna definícia: Cestovný šek je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu, a to podľa podmienok určených vystaviteľom šeku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 720
Doktrinálna definícia: Cestovný šek upravuje Obchodný zákonník ako cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu, a to podľa podmienok určených vystaviteľom šeku. Osoba, ktorá cestovný šek vydala, je povinná cestovný šek vyplatiť alebo obstarať jeho vyplatenie.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2002 Z. z. - Zákon o cestovných náhradách
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne