kapitálový trh


Preferovaný termín: kapitálový trh
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Doktrinálna definícia: Kapitálový trh je trhom strednodobých a dlhodobých peňažných prostriedkov, ktorých splatnosť presahuje jeden rok. Typickými nástrojmi kapitálového trhu sú napríklad dlhopisy alebo hypotekárne úvery s lehotou splatnosti až do 30 rokov.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6.
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2008 Z. z. - Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne