peňažný trh


Preferovaný termín: peňažný trh
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Doktrinálna definícia: Peňažný trh je trhom krátkodobým, kde predmetom obchodovania sú krátkodobé peňažné prostriedky, ktorých lehota splatnosti nie je spravidla dlhšia ako jeden rok. Za nástroje peňažného trhu sa považujú najmä krátkodobé úvery, pôžičky, vklady, krátkodobé cenné papiere a pod.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6.
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne