finančný trh


Preferovaný termín: finančný trh
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2019

Doktrinálna definícia: Finančný trh možno definovať ako systém vzťahov, nástrojov, subjektov a inštitúcií umožňujúcich zhromažďovanie, sústreďovanie, rozdeľovanie a rozmiestňovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov na základe ponuky a dopytu.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2013, sp. zn. 5 Sž 15/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
96/2002 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne