zahraničná zaisťovňa


Preferovaný termín: zahraničná zaisťovňa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.09.2019

Legálna definícia: Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
Legálne zdroje: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 4 ods. 11
Doktrinálna definícia: Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6.
Použitie v iných právnych predpisoch: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne