kaptívna zaisťovňa


Preferovaný termín: kaptívna zaisťovňa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2019

Legálna definícia: Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve ­finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať zaistenie výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcií, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.
Legálne zdroje: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 4 ods. 8
Doktrinálna definícia: Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní, skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať zaistenie výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcií, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6
Použitie v iných právnych predpisoch: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne