finančný orgán


Preferovaný termín: finančný orgán
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Doktrinálna definícia: Finančným orgánom je každý orgán, ktorý má zákonom vymedzené kompetencie v určitej oblasti finančných vzťahov bez ohľadu na to, či podľa príslušnej právnej úpravy je súčasne orgánom verejnej správy, orgánom finančnej správy a pod. Takto k finančným orgánom v súčasnosti zaraďujeme nielen MF SR, finančné orgány obcí, finančné orgány samosprávnych krajov (napr. finančné komisie), ale aj orgány daňovej sústavy, Štátnu pokladnicu, Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity, orgány bankovej sústavy, poisťovne atď.
Doktrinálne zdroje: BABČÁK V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos. 2017. ISBN 978-80-562-0191-6.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. decembra 2013, sp. zn. II. ÚS 665/2013
Nález Ústavného súdu SR z 10. decembra 2009, sp. zn. II. ÚS 118/08
Použitie v iných právnych predpisoch: 333/2011 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne