indosament


Preferovaný termín: indosament
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Doktrinálna definícia: Písomné vyhlásenie majiteľa prevoditeľného cenného papiera (vykonaný spravidla na jeho rube alebo prívesku), ktorým prevodca (indosant) dáva príkaz splniť záväzok vyplývajúci z cenného papiera tretej osobe. Používa sa najmä pri zmenke.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 191/1950 Zb. - Zákon zmenkový a šekový
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
601/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
580/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne