likvidita


Preferovaný termín: likvidita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.05.2018

Doktrinálna definícia: Schopnosť banky splniť svoje záväzky voči vkladateľom. V širšom význame je to platobná spôsobilosť dlžníka. Mieru likvidity vyjadruje percentuálny pomer pohotových (disponibilných) prostriedkov a krátkodobých záväzkov.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
291/2002 Z. z. - Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne