ceniny


Preferovaný termín: ceniny
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.04.2018

Legálna definícia: Poštová cenina je a) poštová známka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie, b) poštová celina, ktorou je lístok, obálka, aerogram a pigeongram s vyobrazením poštovej známky, c) výplatná značka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie, zo samoobslužných technických zariadení, d) prúžok do výplatného stroja alebo e) medzinárodná odpovedka vydaná Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.
Legálne zdroje: 324/2011 Z. z. - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6
Doktrinálna definícia: Druh platobných prostriedkov znejúcich na určitú menovitú hodnotu slúžiacich na úhradu tovarov a služieb, ktoré sú nimi zaplatené vopred. Patria sem napríklad poštové známky, kolky, poukážky na odber pohonných hmôt a olejov, poukážky na odber tovaru, abonentské lístky, permanentky, atď. Sú striktne evidované v pokladniciach a zúčtovateľné.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 324/2011 Z. z. - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
725/2004 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne