daňovník


Preferovaný termín: daňovník
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2018

Legálna definícia: Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností (ďalej len „daň“) je a) prevodca nehnuteľností, b) prevodca a nadobúdateľ pri zámene nehnuteľností, c) nadobúdateľ pri odplatnom nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnostiam pri výkone rozhodnutia,2) pri konkurze a vyrovnaní, pri uspokojení pohľadávky záložného veriteľa predajom nehnuteľností pri nesplnení záväzku dlžníka a pri iných odplatných prechodoch, d) veriteľ pri zabezpečení záväzku prevodom práva, e) člen družstva alebo spoločník obchodnej spoločnosti pri vklade nehnuteľností do družstva alebo obchodnej spoločnosti. Daňovníkom sa na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba. Daňovníkom dane z pozemkov je a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, b) nájomca, ak 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
Legálne zdroje: 554/2003 Z. z. - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. § 2
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov § 2 písm. a)
582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 5
Doktrinálna definícia: Fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjem, majetok alebo činnosť podlieha dani. Daň od neho možno vyžadovať výlučne na základe zákona. Je jednou z foriem daňového subjektu ako základného daňového prvku, ktorý je zo zákona povinný plniť daňové povinnosti.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2014, sp. zn. 4 Sžf 12/2014
Nález Ústavného súdu SR zo 14. júla 1999, sp. zn. II. ÚS 62/99
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. marca 2009, sp. zn. 3 Sžf 43/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
554/2003 Z. z. - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
361/2014 Z. z. - Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne