vyrubenie dane


Preferovaný termín: vyrubenie dane
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.02.2018

Doktrinálna definícia: Určenie výšky dane správcom dane vo vyrubovacom konaní daňovníkovi na základe ním podaného daňového priznania alebo hlásenia, príp. uznania v daňovom konaní; Môže, ale nemusí sa odchylovať od údajov poskytnutých daňovníkom.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. februára 2008, sp. zn. 3 Sžf 42/2007
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. marca 2014, sp. zn. 4 Sžf 1/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
447/2015 Z. z. - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
442/2012 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne