cena


Preferovaný termín: cena
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2018

Legálna definícia: Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa.
Legálne zdroje: 18/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách § 2 ods. 1
Doktrinálna definícia: Peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Vyjadruje hodnotu tovaru alebo služieb, nemusí sa jej však rovnať, pretože reaguje aj na ponuku a dopyt.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 4. apríla 2002, sp. zn. PL. ÚS 26/00
Použitie v iných právnych predpisoch: 18/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
363/2011 Z. z. - Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne