banková záruka


Preferovaný termín: banková záruka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2018

Legálna definícia: Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 313
Doktrinálna definícia: Záväzok banky voči oprávnenému, že uspokojí do určitej doby jeho finančné požiadavky podľa záručnej listiny v prípade, že určitá tretia osoba nesplní riadne a včas svoj záväzok alebo ak sa splnia podmienky uvedené v záruke.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
281/2001 Z. z. - Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne