banková likvidita


Preferovaný termín: banková likvidita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2018

Legálna definícia: Likviditou sa rozumie schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky bez zbytočných strát na účely riadneho a včasného plnenia peňažných záväzkov.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 27 ods. 10 písm. c)
Doktrinálna definícia: Stupeň ekonomickej bonity peňažného ústavu, banky, spočívajúci v schopnosti premeniť svoje aktíva na hotové peniaze tak, aby mohla uspokojiť svojich veriteľov, majiteľov vkladových účtov a splniť voči nim všetky svoje záväzky.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne