dražba


Preferovaný termín: dražba
Alternatívne termíny: licitácia
Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020

Legálna definícia: Dražbou sa rozumie verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Legálne zdroje: 527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov § 2 písm. a)
Doktrinálna definícia: Osobitná forma trhu, na ktorom sa verejne predáva (dobrovoľne alebo nútene) hnuteľný alebo nehnuteľný majetok v súlade s platným právom.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2013, sp. zn. 4 Cdo 100/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. septembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 322/2009
Nález Ústavného súdu SR zo 7. júla 2006, sp. zn. II. ÚS 83/06
Použitie v iných právnych predpisoch: 527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Poznámky: Žiadne