audítor


Preferovaný termín: audítor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2018

Legálna definícia: Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad, a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu (ďalej len „licencia“) okrem audítora podľa § 7.
Legálne zdroje: 423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov § 2 ods. 2
Doktrinálna definícia: Overovateľ účtovných záznamov podnikateľov. Nezávislý kontrolór vedenia účtovníctva.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2013, sp. zn. 8Sžo/37/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne