kolektívne investovanie


Preferovaný termín: kolektívne investovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.02.2020

Legálna definícia: Podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
Legálne zdroje: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní § 2
Doktrinálna definícia: Pod kolektívnym investovaním sa rozumie zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy podľa zákona s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom. Je ním aj správa majetku nadobudnutého investovaním takto zhromaždených peňažných prostriedkov a výkon nútenej správy tohto majetku.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. septembra 1996, sp. zn. PL. ÚS 40/95
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Staatssecretaris van Financiën proti Fiscale Eenheid X NV cs z 9. decembra 2015, č. konania C‑595/13
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) proti Belgickému kráľovstvu z 21. októbra 2004, č. konania C-8/03
Použitie v iných právnych predpisoch: 747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne