investor


Preferovaný termín: investor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.08.2017

Legálna definícia: Investorom je osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka.
Legálne zdroje: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní § 3 písm. d)
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne