banková platobná karta


Preferovaný termín: banková platobná karta
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.08.2017

Legálna definícia: Platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné a hotovostné platobné operácie prostredníctvom technických zariadení na ťarchu alebo v prospech účtu zriadeného bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ku ktorému bola banková platobná karta vydaná.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 písm. l)
Použitie v iných právnych predpisoch: 305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
474/2013 Z. z. - Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne