banka


Preferovaný termín: banka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.02.2017

Legálna definícia: Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu a ktorá má bankové povolenie.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Pod bankou treba rozumieť právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, založenú ako akciová spoločnosť, ktorá spĺňa tri charakteristiky: a) príjma vklady, b) poskytuje úvery, c) ktorá má na výkon týchto činností udelené bankové povolenie.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2013, sp. zn. 3 Cdo 176/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2010, sp. zn. 1 Obdo V 64/2008
Judikát EU: Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Michaela Huserová, správkyňa konkurznej podstaty Union banky, a. s. „v likvidácii“ a STRODEN MANAGEMENT LIMITED proti Slovenskej republike z 9. novembra 2010 k sťažnosti č. 760/04
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne