zhromažďovacie právo


Preferovaný termín: zhromažďovacie právo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 28
Judikát SK: ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 193/03 z 30. marca 2004
Použitie v iných právnych predpisoch: 373/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv
85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne