petičné právo


Preferovaný termín: petičné právo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Legálna definícia: Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. (2) Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd. (3) Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 27
Doktrinálna definícia: Jedno zo základných občianskych práv, úzko späté so slobodou zhromažďovania sa a združovania. V najširšom zmysle sa pod p. p. rozumie žalobné právo, t. j. oprávnenie občana a kolektívu občanov obracať sa s návrhmi, žalobami na príslušné štátne orgány, ktoré sú povinné zaoberať sa nimi v zákonom stanovených lehotách.
Doktrinálne zdroje: JAROSLAV CHOVANEC – IGOR PALÚŠ: Lexikón ústavného práva, Procom 2004, ISBN: 80-85717-13-1
Judikát SK: ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 38/94 z 27. februára 1995
Použitie v iných právnych predpisoch: 85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve
29/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
112/2010 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne