listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností


Preferovaný termín: listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Druhý oddiel Čl. 22
Judikát SK: ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 55/98 z 18. októbra 2001
Judikát EU: Kvasnica proti Slovenskej republike
Použitie v iných právnych predpisoch: 373/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
442/2012 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne