legalita


Preferovaný termín: legalita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2017

Doktrinálna definícia: Legalita je požiadavka na to, aby rozhodnutia štátu boli prijímané vo forme zákona a potom na jeho základe. Princíp legality sa označuje ako zákonnosť a vyžaduje, aby orgány verejnej moci konali a rozhodovali len na základe zákona a v jeho rozsahu.
Doktrinálne zdroje: SVÁK, J.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Euro Kódex, 2008. ISBN-978-80-88931-87-4
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 04. septembra 2002, sp. zn. PL. US 6/01


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne