mandát poslanca


Preferovaný termín: mandát poslanca
Alternatívne termíny: poslanecký mandát
Dátum poslednej zmeny: 05.11.2018

Legálna definícia: Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky PIATA HLAVA Prvý oddiel Čl. 73 (2)
Doktrinálna definícia: Mandát teda predstavuje splnomocnenie člena zastupiteľského zboru na vykonávanie funkcie.
Doktrinálne zdroje: OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teorie konštitucionalizmu, 2. vydanie. Bratislava : Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-89447-88-6.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 1997, sp.zn. I. ÚS 9/97
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. februára 2011, sp. zn. IV. ÚS 31/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 120/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
350/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne