štátny jazyk


Preferovaný termín: štátny jazyk
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.11.2018

Legálna definícia: Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky PRVÁ HLAVA Prvý oddiel Čl. 6 (1)
Doktrinálna definícia: Ak je jazyk väčšinového národa zakotvený v podobe štátneho jazyka, jeho cieľom je zabezpečovať používanie tohto jazyka ako dorozumievacieho prostriedku, ktorý zrovnoprávňuje a spája všetkých občanov bez ohľadu na ich príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Zároveň zaručuje jednotnú komunikáciu štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy na území Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: SVÁK J., CIBULKA Ľ., KLÍMA K.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Všeobecná časť, 2. vydanie. Eurokódex – BVŠP. 2009. ISBN 978-80-89363-35-3.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 1. apríla 1996, sp.zn. I. ÚS 19/96
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 30, pod č. 77/1998, sp. zn. PL. ÚS 4/97
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1999, sp. zn. II. ÚS 10/99
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 2014, sp. zn. II. ÚS 253/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 270/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
184/1999 Z. z. - Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
191/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
422/2015 Z. z. - Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne