bezpečnosť


Preferovaný termín: bezpečnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2017

Legálna definícia: Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.
Legálne zdroje: 227/2002 Z. z. - Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu Čl. 1 (3)
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 4. februára 2009, sp. zn. I. ÚS 117/07
Použitie v iných právnych predpisoch: 110/2004 Z. z. - Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
33/2012 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
430/2011 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne