núdzový stav


Preferovaný termín: núdzový stav
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2017

Legálna definícia: Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.
Legálne zdroje: 227/2002 Z. z. - Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu Čl. 5
Použitie v iných právnych predpisoch: 38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
387/2002 Z. z. - Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
315/2001 Z. z. - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne